Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). 

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je KAMET, s. r. o., IČO: 31428690, telefón: +421(0)33/6414009, e-mail: radnica@radnica.com (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Katarína Bořutová, telefón: +421(0)33/6414009, e-mail: radnica@radnica.com

Účel spracúvania osobných údajov :
ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)
Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR
Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

v KAMET s. r. o. neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme, má právo požadovať a mať k dispozícii kópiu vlastných osobných údajov zo záznamu.“

Každá osoba, zachytená bezpečnostným kamerovým systémom, má právo požadovať túto nahrávku, na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné nejaké iné osoby, je potrebné upraviť záznam, napr. rozostrením.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk